Przydatne linki

1. Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Na stronach Sądu znajdziecie Państwo przydatne informacje o poszczególnych wydziałach, właściwości Sądu oraz numerach rachunków bankowych.

2. Sąd Okręgowy w Katowicach

Na stronach Sądu znajdziecie Państwo przydatne informacje o poszczególnych wydziałach, właściwości Sądu oraz numerach rachunków bankowych. Część spraw jest rozpoznawana w I instancji przez ten Sąd.

3. Przeglądarka ksiąg wieczystych

Znając numer księgi wieczystej na tych stronach można sprawdzić treść wszystkich działów danej księgi wieczystej.

4. Przeglądarka Krajowego Rejestru Sądowego

W przeglądarce KRS można uzyskać informacje o spółkach osobowych (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) oraz kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna) oraz innych podmiotach, które mają obowiązek wpisu do KRS.

5. Wyszukiwarka Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

W wyszukiwarce CEIDG można uzyskać informacje o jednoosobowych działalnościach gospodarczych oraz spółkach cywilnych.

6. Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym

Przydatne w podstawowym zakresie formularze pism procesowych.

7. Wzory oświadczeń, które należy dołączyć do wniosku o częściowe lub całkowite zwolnienie

z ponoszenia kosztów sądowych

Jeżeli chcecie Państwo uzyskać zwolnienie z ponoszenia całości lub części kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym, należy złożyć do Sądu zamieszczone na tej stronie formularze.

8. Portal dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

9. Stały Sąd Polubowny w Katowicach przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej

Jeżeli chcecie Państwo podjąć próbę polubownego rozwiązania sporo warto skorzystać z pomocy Sądu Polubownego. Trzeba jednak pamiętać, aby zawierając umowę zamieścić w niej zapis na sąd polubowny. Jest to warunek konieczny do wszczęcia postępowania arbitrażowego.

10. Sejm 

Jest to najbogatsza baza aktów prawnych.

11. Rzecznik Praw Obywatelskich

Strona zawiera wiele praktycznych porad dotyczących nie tylko postępowania sądowego, ale także

informacje przydatne w codziennym życiu.

12. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

13. Helsińska Fundacja Praw Człowieka